Privacyverklaring Van Lierop

Inleiding

Van Lierop BV neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met m.maksoedan@vanlierop.nl.

Wie is Van Lierop BV?

Van Lierop BV is de besloten vennootschap Van Lierop BV, kantoorhoudende te (2401 LH) Alphen aan den Rijn aan Koperweg 31, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28110983.

Van Lierop BV is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Lierop BV de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Van Lierop BV uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Van Lierop BV persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens van Lierop BV voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door van Lierop BV worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 10 jaar i.v.m. garantie

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 10 jaar i.v.m. garantie                               

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 10 jaar i.v.m. garantie                                    

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 10 jaar i.v.m. garantie                              

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, e-mailadres, Locatie, User ID, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor doeleinde                                     

Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: NAW gegevens, telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 4 weken                                     

Marketing
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor doeleinde                  

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor doeleinde                                  

Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Telefoonnummer, Beroepsactiviteiten, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor doeleinde                                     

Onderzoek & Ontwikkeling
Doeleinde: Marktonderzoek
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, Gegevens over het gedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor doeleinde            

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Van Lierop BV heeft gegevens over u in bezit, omdat u gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat van Lierop BV gegevens van andere partijen heeft verkregen.
Die andere partijen zijn: klanten en tussenpersonen.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Van Lierop BV over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

U kunt verzoeken dat Van Lierop BV uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Van Lierop BV te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Van Lierop BV of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U hebt het recht jouw persoonsgegevens van Van Lierop BV te verkrijgen. Van Lierop BV zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Van Lierop BV u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Van Lierop BV

Een verzoek kan verstuurd worden naar m.maksoedan@vanlierop.nl. Van Lierop BV zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Van Lierop BV een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Van Lierop BV uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

•          Verwerkers in opdracht van Van Lierop BV.
•          Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Van Lierop BV.

Het kan zijn dat Van Lierop BV verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Van Lierop BV deze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Van Lierop BV worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Van Lierop BV worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Van Lierop BV uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar m.vandermeel@vanlierop.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Van Lierop BV uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar m.vandermeel@vanlierop.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mei 2018 - versie 1.2