Kwaliteit gegarandeerd door certificering

Kwaliteit gegarandeerd

U kunt ervan op aan dat een product of dienst van Van Lierop van hoge kwaliteit is en wij aan de gestelde wettelijke eisen voldoen. 

Erkend partner van de ERM

De ERM (Erkend Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) is opgericht om de kwaliteit van het restaureren van monumenten op een breed gedragen kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Daartoe werken opdrachtgevers, overheden en bij het restaureren betrokken specialisten en bedrijven samen in de netwerkorganisatie ERM. Samen stellen zij kwaliteitsrichtlijnen op voor de uitvoering van een restauratie. Richtlijnen die alle betrokkenen bij de restauratie van een monument houvast bieden. Die bijdragen aan efficiency, en dus tijd en geld besparen. En die het mogelijk maken om ons gebouwde erfgoed te verzekeren van optimale zorg. Inzicht in en vertrouwdheid met de bouwmethodes uit het verleden moeten worden gekoppeld aan kennis van hedendaagse technieken en wensen op het gebied van comfort en duurzaamheid. Dit alles met als doel behoud van Cultureel erfgoed.

Keurmerk Nederlandse Vereniging Plaagdier Management Bedrijven (NVPB)

Van Lierop is lid van de NVPB. De NVPB streeft naar een verdere professionalisering van plaagdiermanagement. Met de invoering van de eigen kwaliteitsnorm willen wij het kwaliteitsniveau van de branche als geheel naar een hoger niveau brengen. Mede dankzij de Kwaliteitsnorm NVPB wordt de NVPB gezien als een vertegenwoordiger van plaagdiermanagement bedrijven, die een kwalitatief hoogstaand product leveren. De norm van de uitvoeringsrichtlijn staat garant voor kwaliteit.

Keurmerk van de stichting Keurmerk Plaagdier Management (KPMB)

Wij zijn al jaren in het bezit van het keurmerk van de KPMB. De Stichting KPMB is schemabeheerder van het kwaliteitssysteem Plaagdiermanagement. Van Lierop voldoet aantoonbaar aan de hoge standaard die in het systeem is 

vastgelegd en verdient hiermee het Keurmerk. De kwaliteit wordt gewaarborgd door onafhankelijke geaccrediteerde certificerende instanties. 

De stichting ontwikkelde voor plaagdierbeheersing in historische gebouwen de module IPM houtaantasting (IPM).

Van Lierop certificeert zich voor Integrated Pestmanagement Houtbescherming monumenten via KPMB

Alhoewel Van Lierop al jaren volgens de officiële richtlijnen ‘houtaantasting in monumenten door insecten en zwammen’ werkt, ontvingen wij recentelijk het IPM certificaat. Het is een kroon op ons werk om als een van de eerste in Nederland in het bezit te zijn van het certificaat (IPM). Dit certificaat onderstreept de Integrated Pest Management Houtbescherming Monumenten deskundigheid van ons bedrijf in de houtbescherming van monumenten. De module bevat een methode voor plaagdierbeheersing in historische gebouwen: de uitvoeringsrichtlijn bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen (URL). In de URL zijn de uitgangspunten voor het maken van restauratiekeuzes, de zogenaamde restauratieladder.

ISO-9001 gecertificeerd

De ISO-9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem. De ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of wij als organisatie in staat zijn te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

VCA gecertificeerd

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting ten behoeve van opdrachtnemers die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma, jaarlijks worden wij objectief en structureel getoetst en gecertificeerd op ons VGM-beheersysteem.

Voor elk project wordt door de projectleider, met behulp van de interne KAM-coördinator, een projectplan opgesteld. Het projectplan is de verzameling van een communicatie-, kwaliteits- en veiligheidsplan. Tijdens de uitvoering wordt de situatie op de bouwplaats continu getoetst op veiligheid. Het voorkomen van ongevallen is een eerste prioriteit. Alle interne afspraken en procedures zijn vastgelegd in het managementsysteem.

KOMO is dé specialist in objectief vastgestelde kwaliteit van producten, realisatieprocessen, diensten en personen in de woning-, infra-, water- en utiliteitsbouw. Staat het KOMO-keurmerk ergens op? Dan wordt voldaan aan alle markt- én overheids­eisen. De klant koopt de kwaliteit die is beloofd: aantoonbaar de beste.

KOMO gecertificeerd

KOMO staat voor vertrouwen, duurzaamheid, innovatie en kostenbesparing

Van Lierop is in het bezit van een KOMO certificaat. KOMO is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Doel is de bouwstroom overzichtelijk en de kwaliteit voor bouw en infra transparant maken. KOMO doet dat door het uitgeven van certificaten, nadat objectief en door externe, onafhankelijke deskundigen (geaccrediteerde certificatie-instellingen) is vastge­steld dat een product, realisatieproces of dienst blijvend voldoet aan de eisen die zijn vermeld in een relevante, met alle partijen vooraf overeengekomen BeoordelingsRichtLijn (BRL).

Keurmerk Plaagdiermanagement van de NVPB

Van Lierop is in het bezit van het keurmerk Plaagdiermanagent. NVPB is de branchevereniging van en voor Plaagdiermanagement Bedrijven in Nederland. De NVPB behartigt de belangen van gecertificeerde bedrijven die, wat betreft uitvoerende werkzaamheden, gezamenlijk zo'n 90% van de Nederlandse markt vertegenwoordigen. De vereniging streeft naar een verhoging van de kwaliteit en verdere professionalisering van de gehele branche. Om hieraan bij te dragen is het Keurmerk Plaagdiermanagement ontwikkeld.

FSC® Keurmerk (forest stewardship council®)

Wij zijn in Alpen aan den Rijn FSC® gecertificeerd - licentiecode FSC® C127815. Wij garanderen hiermee dat in desgewenste projecten door ons toegepast hout, daadwerkelijk afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

FSC® is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC® spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.

Omdat wij samen willen werken aan de bescherming van bossen wereldwijd en tegelijkertijd concreet invulling willen geven aan ons MVO-beleid en dit ook zichtbaar maken, zijn wij FSC® gecertificeerd. Uw projecten kunnen desgewenst volgens de voorgeschreven richtlijnen van de FSC® worden gerealiseerd.

Een onafhankelijke certificatie instantie controleert Van Lierop, dat het aan u geleverde FSC®-hout door ons als FSC® hout is ingekocht*. Op deze manier is er sprake van een gecontroleerde handelsketen en geven wij als gecertificeerd bedrijf een duurzaamheidsgarantie af.

*Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat bij niet-gecertificeerde bedrijven geen controle plaatsvindt. Zij kunnen dan ook niet leveren conform de voorwaarden gesteld aan dit project.