Kruipruimte renovatie

Houtrotherstel, zwamsanering, vochtwering en klimaatverbetering

Door overmatig vocht in de kruipruimte kunnen diverse problemen ontstaan, zoals zwamaantasting (houtrot) in de begane grondvloer. Een droge kruipruimte betekent behoud van de constructie en energiebesparing door goede isolatiewaarden. Tijdig ingrijpen voorkomt grote schade en zorgt voor een geslaagde renovatie van uw kruipruimte tegen zo laag mogelijke kosten. Wij zorgen ervoor dat uw vloer en kruipruimte weer talloze jaren mee kunnen.
Bij kruipruimterenovatie werken wij volgens het stappenplan Renovatie, Onderhoud of Groot Onderhoud (ROGO).

      

Een duurzame oplossing

Een door Van Lierop uitgevoerde kruipruimterenovatie, betekent een duurzame aanpak tegen zo laag mogelijke kosten. Aan de basis van een duurzame aanpak ligt een volledig kruipruimte onderzoek. Voor de juiste diagnose voeren wij in de kruipruimte metingen uit naar de relatieve luchtvochtigheid, houtvochtgehalte, temperatuur en luchtstroming. Tevens brengen wij eventuele aantasting door houtaantastende insecten, zwam en vocht in kaart voor u. Na het onderzoek ontvangt u een heldere rapportage voorzien van foto's en tekeningen. Daarnaast ontvangt u een gespecificeerde offerte van de te nemen maatregelen. Een kruipruimterenovatie door Van Lierop is gefundeerd op drie pijlers: bouwkundig herstel, vochtwering en verbetering van uw kruipruimteklimaat. Voorafgaande aan het onderzoek kunnen wij tevens zorgdragen voor asbestinventarisatie. Hierbij werken wij samen met erkende asbestinventarisatiebureaus.

Houtaantasting en herstel

Waar nodig brengen wij een geheel of gedeeltelijke nieuwe balklaag en vloerhout aan. Wat goed is blijft, zo houden wij de vervangingskosten minimaal. Onaangetast en nieuw aangebracht hout krijgt een preventieve behandeling. Wanneer de vloer in zijn geheel moet worden vervangen, heeft u de keuze uit alle vloertypen die op de markt voorhanden zijn. Gebreken aan het rioolleidingnet in de kruipruimte zullen conform de geldende normen worden verholpen. 

Vochtwering

Geconstateerde bronnen worden opgeheven. Optrekkend vocht weren wij door het aanbrengen van een vochtwerende barrière in de funderingsmuren. Zijdelings indringend vocht in muren en funderingen van buiten onder het maaiveld wordt gestopt door het aanbrengen van een elastische bitumencoating aan de buitenzijde van de fundering.

Verbeteren kruipruimteklimaat

Wij voeren een curatieve behandeling uit op de door zwam aangetaste muurdelen. We maken de kruipruimte schoon en verwijderen afval. Dit voorkomt nieuwe zwamaantasting in de toekomst. We brengen een nieuwe laag zand aan eventueel afgedekt met een energie besparende en vochtwerende afsluiting, in de vorm van ISOCHIPS®. Indien nodig, optimaliseren wij de ventilatie door het aanbrengen van ventilatieroosters. Naden en kieren worden door ons, conform geldende normen afgedicht. Dit ter voorkoming van het doordringen van ongewenste gassen vanuit de kruipruimte naar de leefruimte.

Zandblazen

Wanneer tijdens het onderzoek blijkt dat de grondslag (bodemafsluiting) van de kruipruimte is weggezakt tot onder de fundering, neemt de kans op grondwater toe. Wij adviseren in dat geval de grondslag op pijl te brengen door het inblazen van een laag schoon zand. Vervolgens brengen wij een laag Isochips isolatie aan, om een droog milieu en de nodige isolatie te verkrijgen

Asbestinventarisatie

Het inspecteren van de kruipruimte op aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen conform de SC-540/2011. Asbestinventarisatie type A, visueel onderzoek, wordt uitgevoerd in samenwerking met  een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Dit betreft een onderzoek (asbest inventarisatie type A) naar de direct waarneembare asbestbronnen, niet destructief onderzoek. Hiermee worden eventuele risicobronnen in kaart gebracht. Onze rapportage is geschikt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning en eventuele saneringswerkzaamheden.

Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden.